EN
信息公开
您当前的位置:首页 > 信息公开 > 经营成果
2021年预算执行情况及2022年公司财务预算信息
发布时间:2022-04-29
  |  
阅读量:
  |  
文章来源:
字号:
A+ A- A

2021年预算执行情况及2022年公司财务预算信息

单位:万元

项目名称 2021年预算数 2021年完成数 预算完成比例 2022年度预算指标
资产总额    878,000.00    897,071.00 102.17%     945,088.00
负债总额    421,900.00    405,943.00 96.22%     406,000.00
所有者权益    456,100.00    491,128.00 107.68%     539,088.00
营业收入    431,603.00    458,733.00 106.29%     528,788.00
营业成本    278,065.00    295,224.00 106.17%     350,864.00
销售费用     50,312.00     53,699.00 106.73%      56,447.00
管理费用     36,110.00     33,722.00 93.39%      35,867.00
财务费用     -1,319.00     -3,005.00  -       -1,875.00
利润总额     38,529.00     46,526.00 120.76%      53,800.00
重大投资     44,677.40     26,996.60 60.43%       7,770.00
职工薪酬     87,000.00     97,424.00 111.98%     100,738.00
2022年重大投资为固定资产投资预算数。